+ เกิดมา ต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน +

เฉลิมพระเกียรติเทพรัตนราชสมภพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ เมษายน

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 

ศาสตราจารย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี

 

นอกเหนือจากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ

เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพสกนิกรทั้งหลายทั้งปวงแล้ว

ยังมีพระราชกรณียกิจอีกประการหนึ่งที่สำคัญยิ่ง นั้นคือการทรงเป็น

 "ข้าราชการ นายทหารสัญญาบัตร" 

 

 

"ทูลกระหม่อมอาจารย์"

ของข้าราชการและนักเรียนนายร้อย

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจทรงสอนอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ทรงได้รับการบรรจุเป็นนายทหารประจำการในตำแหน่ง อาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2523 (คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ 952/23, ลง 24 ธันวาคม 2523) จวบจนถึงปัจจุบัน ทรงดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

 

คุณพ่อผม  ซึ่งเคยรับใช้เบื้องพระยุคลบาทในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนการศึกษา และรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  เคยเล่าว่า ทรงถือว่างานสอนนักเรียนนายร้อย "เป็นงานประจำ" จะทรงเตรียมการสอนด้วยพระองค์เองทุกครั้ง แม้จะทรงมีพระราชกรณียกิจมากมาย บางครั้งทรงเสด็จกลับจากต่างประเทศ ก็ทรงเสด็จพระราดำเนินมาทรงสอนต่อในวันเดียวกัน

ทรงมีความเป็น "ครู" โดยแท้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++

ภาคผนวก*

 

 

 

 

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติการศึกษา

อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง- เหรียญทอง) (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จารึกภาษาตะวันออก), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  (ภาษาบาลี และสันสกฤต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
ดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2529

วิทยานิพนธ์

ปริญญาโท:   "จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง"
ปริญญาโท:  "ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท"
ปริญญาเอก: "การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย"

วิชาที่ทรงสอน

พื้นฐานอารยธรรมไทย, ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย, ประวัติศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ประวัติศาสตร์อเมริกา, ประวัติศาสตร์ความมั่นคงของโลก

 

 

 

ส่วนหนึ่งในพระราชพจนารถ

 

วิชาประวัติศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าถือว่าเป็นการศึกษาความเป็นมาของมนุษย์ หรือกลุ่มชนในทุกแง่ทุกมุมของชีวิตรวม ทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อชีวิต นับตั้งแต่สภาพสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ...ความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าทางเทคโนโลยี...ความจำเป็นที่จะอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ... นอกจากนั้นยังมีเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม...ล้วนแต่เชื่อมโยงเกี่ยวพันกันมีหลักเกณฑ์ มีเหตุมีผลในการเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น

ที่มา:  พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. "คำนำ"  ใน อีสานใต้. กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้าจัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสพลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงนำคณะอาจารย์และนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง, 25-27 พฤษภาคม 2533.

 

*********************

 

 

 การเรียนประวัติศาสตร์ในโรงเรียนนายร้อยมีจุดประสงค์หลักในการให้นักเรียนฝึกหัดวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการคิดหาเหตุผล มีสำนึกทางประวัติศาสตร์ ให้มีความรู้ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบ้านเมือง ในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยควรรู้รากเหง้าเรื่องราวของตนเอง ความรู้นี้จะเป็นพื้นฐานช่วยเชื่อมโยงให้เข้าใจสังคมไทยปัจจุบันดีขึ้น ให้รู้เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลกในฐานะที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก ทั้งหมดนี้มีส่วนเอื้อให้การทำงานดีขึ้น ...

 

 

ที่มา: "พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์ในฐานะทรงเป็น "ครูประวัติศาสตร์" ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 9 ธันวาคม 2537." เพราะขอบฟ้ากว้าง  (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 40 พรรษา, 2 เมษายน 2538), หน้า 34.

 

 

 

 

 

 

 

การกราบบังคมทูล

พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 


    การกราบบังคมทูล พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยวาจาของข้าราชการและบุคคลทั่วไป อาจารย์ วิทยากร และนักเรียนนายร้อย มีแบบแผนการใช้ราชาศัพท์ ดังนี้

1.คำเรียกตำแหน่ง

        1.1  ทูลกระหม่อมอาจารย์ เป็นคำที่ใช้กล่าวถึง พลเอกหญิง  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในตำแหน่งอาจารย์อย่างไม่เป็นทางการ

        1.2 เป็น องค์ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือ         ทรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

        1.3 เป็น องค์ศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือ ทรงดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

2. สรรพนามและคำรับ

   ใต้ฝ่าละอองพระบาท  แทน พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

    ข้าพระพุทธเจ้า แทน ผู้กราบบังคมทูล คำรับที่ใช้  พระพุทธเจ้าข้า

  

3. คำกราบบังคมทูลถวายรายงานด้วยวาจาอย่างเป็นทางการของ ข้าราชการและบุคคลทั่วไป

        ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

        ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อ)  . . . . .(นามสกุล) . . . . . ตำแหน่ง . . . . .

 

                    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม หรือ

                    ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

 

 

 4. คำกราบบังคมทูลด้วยวาจาของ อาจารย์และวิทยากร เพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาตถวายคำบรรยาย

        ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

        ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อ)  . . . . . (นามสกุล) . . . . . ตำแหน่ง  . . . . .

ขอพระราชทานพระราชานุญาตบรรยายในหัวเรื่อง . . . . . เป็นภาษาสามัญ                   

 

                    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม หรือ

                    ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

 

5. คำกราบบังคมทูลด้วยวาจาของ อาจารย์และวิทยากร เพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาตจบการบรรยาย

      ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตจบการบรรยายเพียงเท่านี้                   

 

                    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม หรือ

                    ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

 

 

6. หัวหน้านักเรียนนายร้อย สั่งนักเรียนนายร้อยถวายความเคารพ

                    ถวายความเคารพ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

                        ทั้งหมด ตรง

7. คำกราบบังคมทูลด้วยวาจาเพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาตถวายรายงานของ นักเรียนนายร้อยหัวหน้าชั้นหรือหัวหน้าตอน

    7.1 กรณียอดนักเรียนครบ

            ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 

            ข้าพระพุทธเจ้า นักเรียนนายร้อย  (ชื่อ) . . . . .(นามสกุล)  . . . . . ตำแหน่ง  . . . . .

 ได้นำนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ . . . .  (ตอน . . .) มารอรับพระราชทานการทรงสอน ยอดเดิม . . . . . นาย  ไม่มีจำหน่าย 

คงเหลือนักเรียนนายร้อยรอรับพระราชทานการทรงสอน ... นาย    บัดนี้พร้อมแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ขอรับ

  

                        ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

 

      7.2 กรณียอดนักเรียนนายร้อยมีจำหน่าย (ป่วย / ลากิจ /ภารกิจ)

         ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

           

         ข้าพระพุทธเจ้า นักเรียนนายร้อย (ชื่อ)  . . . . . (นามสกุล) . . . . . ตำแหน่ง  . . . . .

 ได้นำนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ . . . .  (ตอน . . .) มารอรับพระราชทานการทรงสอน ยอดเดิม . . . . .นาย  จำหน่าย . . . . .นาย

คงเหลือนักเรียนนายร้อยรอรับพระราชทานการทรงสอน ... นาย บัดนี้พร้อมแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ขอรับ

    

                        ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

 

 

 

 

 

*ที่มา :  เว็บไซต์ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

http://www.crma.ac.th/histdept/

                        +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

 

 

 

 

 

ค้นคว้าและเรียงร้อยด้วยความจงรักภักดี

 

ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ผู้จัดทำบันทึกบนระบบเครือข่าย "ลูกผู้ชายผู้กล้าหาญ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------- ปอ ผู้ชายแถวหลัง
พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่หลายคนใฝ่ฟันอยากเป็นสำหรับฉันเลยค่ะ..
ทรงมัความมานะบากบั่นต่อหน้าที่การงานในทุกๆด้าน... ^____^
ฉันคงต้องพยายามอีกเยอะ...
004292
2 เม.ย. 2550 เวลา 11:50 น.
ดูข่าวเมื่อคืนค่ะ
ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปงาน
Goodbye summer น่ะค่ะ
ตัดเค้ก ประทานให้ทุกคนด้วย
น่าปลาบปลื้มแทนมาก ๆ เลย

^^
000649
2 เม.ย. 2550 เวลา 11:52 น.
ขอทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
004536
2 เม.ย. 2550 เวลา 12:36 น.
โอ้ ได้ราชาศัพท์เยอะเลย

ถ้าได้ใช้จะใช้ถูกมั้ยเนี้ย
004327
2 เม.ย. 2550 เวลา 13:23 น.
เมื่อวานลืมบอก
korean town อยู่ติดกับโรงแรมเชอราตันอะ แต่จำเลขซอยไม่ได้ - -"
002737
2 เม.ย. 2550 เวลา 14:56 น.
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
004575
2 เม.ย. 2550 เวลา 19:20 น.
มาร่วมลงนามด้วยจ้า
002873
2 เม.ย. 2550 เวลา 22:04 น.
โห เปร๊ยะมาเลยปอ ..
ข้อมูลปึ้กมากๆ เรายังไม่รู้ไรขนาดนี้เลย

สมแล้วที่จบบรรณารักษ์ ... เรายังจำได้เลย คราวก่อนโน้นนนนที่ให้ปอช่วยหาโน้ตเพลงชาติ เราหาแทบตายไม่มี ปอยังหามาให้เราได้

001040
3 เม.ย. 2550 เวลา 13:37 น.
เห็นที่พระองค์เสด็จงานกู๊ดบาย ซัมเมอร์

น้ำตารื้นเลย...

แต่แอบขำเด็กๆ นักเรียนเต้นไดโนเสาร์
000055
3 เม.ย. 2550 เวลา 13:38 น.
ทรงพระเจริญ


..
001750
-
4 เม.ย. 2550 เวลา 21:31 น.
ทรงพระเจริญ

004441
4 เม.ย. 2550 เวลา 22:23 น.
ขอจงทรงพระเจริญค่ะ

หลายวันก่อน เห็นล็อคได นึกว่าจะไม่ได้เจอกันแล้ว ^^
5 เม.ย. 2550 เวลา 03:21 น.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เทคแคร์ค่ะ :)
001585
5 เม.ย. 2550 เวลา 08:43 น.
วันที่ไปเที่ยวเขาวัง
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่า วันนนี้เที่ยวชมพิพิธภํณฑ์ ฟรี ไม่เก็บเงิน เพราะ เป็นวันมรดกโลก
:)
002377
6 เม.ย. 2550 เวลา 00:00 น.
ทรงพระเจริญ
^^
004607
7 เม.ย. 2550 เวลา 15:32 น.
ทรงพระเจริญ
amz_ka
9 เม.ย. 2550 เวลา 08:52 น.
Captcha
โปรดพิมพ์ตัวเลขที่คุณเห็นลงในช่องว่างด้านขวา
อ่านเลขชุดนี้ไม่ออก? ขอตัวเลขชุดใหม่
we are in diaryis.com family | developed by 7republic