แบบ ปว๐๑/๒๕๕๐ สาย กพ.

 

 

 

ทะเบียนประวัติกำลังพล

 

 

นาม ลูกผู้ชายผู้กล้าหาญ

 

วันเดือนปี เกิด ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๖

เชื้อชาติ ไทย     สัญชาติ   ไทย

ภูมิลำเนาเกิด    ร.พ.มหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภูมิลำเนาปัจจุบัน  จังหวัดนครนายก

ลักษณะร่างกาย   ร่างกายซีกขวาเกร็ง เนื่องจากภาวะขาดอากาศ  

                          เมื่อแรกเกิด  (mild cerebral pulsy)

บิดา :  น.ชั้นนายพลนอกราชการ สังกัด สป.กห. (ตท.8 จปร.19)

มารดา : รอง ผอ.กวล. สกศ.รร.จปร.  (นรพ. วพบ.12)

 

 

การศึกษา

- ป.6  รร.อนุบาลลพบุรี

- ม.3  รร.พระนารายณ์ จ.ลพบุรี

- ม.4   รร.พระนารายณ์ แผนการเรียน วิทย์-คณิต.

         (ลาออก เพื่อเปลี่ยนแผนการเรียน)

ม.4-6. ร.ร.พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี

          แผนการเรียน ภ.อังกฤษ-สังคมฯ

ปริญญาตรี  ศศ.บ.  (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

กำลังศึกษา ปริญญาโท รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพฯ

การฝึก-อบรมเพิ่มเติม

- กระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต รร.การบิน. กองบัญชาการยุทธทางอากาศ กองทัพอากาศ

- ไต่หน้าผาจำลอง ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 - นักแสดงบทบาทสมมติเป็น  นายทหารอำนวยการยิงปืนใหญ่ ในการแสดงสาธิตการปฏิบัติการของทหารปืนใหญ่สนาม ประกอบการดูงานกิจการกองทัพบก ของ นักศึกษา/ นิสิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มศว , ม.บูรพา และ ม.กรุงเทพ ที่ลงเรียนวิชาวิทยาการทหาร ปี ๒๕๔๕ ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี

 

หน้าที่พิเศษ

-  ประธานนักเรียน รร.พระนารายณ์ จ.ลพบุรี. ปีการศึกษา ๒๕๔๐

- หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวินัยนักเรียน และทำหน้าที่ สวัสดิการกรรการนักเรียน รร.พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี ปีการศึกษา ๒๕๔๔

-  เลขานุการ และ รักษาการหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและเอกสาร องค์การนิสิต มศว  ปีการศึกษา ๒๕๔๗

-   นิสิตช่วยงานหน่วยซ่อมหนังสือ สำนักหอสมุดกลาง มศว

     ปีการศึกษา ๒๕๔๕-๔๖

 

 

การฝึกปฏิบัติงาน

- ผู้ช่วยนักวิชาการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์. สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ

- นิสิตฝึกงานสำนักหอสมุดกลาง มศว

- นิสิตฝึกงานห้องสมุดสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

อาชีพปัจจุบัน

- รับหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลหนังสือ(จัดทำฐานข้อมูลหนังสือในองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งหนึ่ง)  และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ให้กับราชนิกูลท่านหนึ่ง

 

 

 

งานอดิเรก

ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทหารและความมั่นคงของชาติ  ระบบราชการไทย ระเบียบพิธี ขนบธรรมเนียม ประว้ติศาสตร์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตราไทย 

 

ปณ.อล. : porrr53@hotmail.com

 

 

                อนุสนธิตามนี้ ขอรับรองว่า ข้อมูลทั้งปวงในทะเบียนประวัติของกำลังพลผู้นี้ เป็นความจริง แลให้เจ้าพนักงานการทะเบียน เก็บรักษาทะเบียบประวัติกำลังพลผู้นี้ ไว้ตามระเบียบที่ตราขึ้นไว้แล้ว  ณ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัตนโกสินทร์ศก ๒๒๕ คริสตศักราช ๒๐๐๗   

 

 

 

(ลงลายมือชื่อ)    นายชำนาญทะเบียนพล     นายทะเบียน

 

 

ฝากข้อความ [ คลิก ]

 

กลับหน้าไดอารี่

 

 

 

 

                    

we are in diaryis.com family | developed by 7republic